STARTSIDEN / NYHETER
 

Bedre tog-bussforbindelser nord for Fauske

Av Gunnar A Kajander, nestleder For Jernbane

For Jernbane har overfor Samferdselsavdelingen i Nordland fylkeskommune påpekt behovet for bedre bussløsninger nord for Fauske i korrespondanse med Nordlandsbanens fjerntog.

Vårt forslag er opprettelse av en gjennomgående ekspressbusslinje (komfortbuss) i togbusstrafikk Fauske – (Narvik) – Tromsø som betjener både dag- og nattogene på Nordlandsbanen. Det både for å skape bedre matning og mertrafikk (synergier) i forkant av en framtidig Nord-Norgebane.

Dessuten å tilrettelegge for reisepakker som får flere til å velge kombinasjonen tog-buss over Fauske som alternativ til fly og privatbil både for regionale og interregionale reiser. I dag er brutto reisetid Oslo – Tromsø i kombinasjonen nattog og buss over Fauske i begge retninger ca. 28 timer med overganger på tilsammen 3-3,5 timer avhengig av reiseretning. Med dagens rutetabeller og overgangstider til og fra dagtogene over Fauske er det ingen buffer for bussforbindelser lengere enn til Narvik (og Sortland). Det skulle i så fall innebære nattstrekning.

Med en noe strammere rutetabell på Nordlandsbanen, 30 minutter som standard overgang og en direkte ekspressbusslinje Fauske – (Narvik) - Tromsø skulle man kunne korte ned reisetidene mellom Oslo/Trondheim og Narvik/Tromsø i begge retninger med 4-5 timer. Her har både Jernbanedirektoratet og samferdselsavdelingene i de to nordligste fylkeskommunene som oppkjøpere av tog- og linjebusstrafikken et forbedringspotensiale å arbeide med.

Innføring av sømløse billettløsninger mellom de ulike transportmidlene (Entur) må også omfatte effektive overganger og strengere krav til regularitet og punktlighet i trafikkavviklingen. Etterslepet i infrastrukturen er i seg sjøl en stor utfordring. Med dagens tempo i vedlikehold og fornyelse vil det ta flere NTP-perioder å komme ned på et akseptabelt nivå. Tiår med politiske forsømmelser har sin pris. Ineffektivitets- og dertil følgekostnader av en nedslitt og teknisk tilbakesatt infrastruktur kommer å belaste samfunnsøkonomien både direkte og indirekte i kanskje minst 20 år til.  Da medregnet både klimatap og faktorer som skaper treghet i overføringen av nye teknikkløsninger. Norge utmerker seg ikke presis som et framstående jernbaneland. Her skulle nok mange mene at forutsetningene kunne vært bedre ivaretatt både nasjonalt og i nordisk sammenheng.

Men noen tiltak kan forseres. Med økt tilgang på digitale løsninger og forbedring av operative nøkkeltjenester kan man utvikle attraktive reisepakker både for regionale og interregionale reiser. Dessuten anskaffe nytt eller oppgradere eksisterende tog- og bussmateriell skreddersydde for et system hvor staten står for en samlet opphandling av gjennomgående (faste) interregionale trafikklenker (tog-buss-båt i ulike kombinasjoner). Det skulle gi helt nye forutsetninger for effektive sømløse reiser, først og fremst over lange distanser. Innføring av direkte nattog Bodø - Oslo (Comfort Express Nightliner) i kombinasjon med togbussekspress over Fauske kan utvikles som alternativ til fly og bil både for tjeneste- og private reiser. Klimaaspektet kan være en drivkraft, men også at man tilfører den miks av komfort og tjenester som kompenserer for reisetiden.

Regjeringen setter nå av 50 millioner til modernisering av vognmateriellet i nattogene. Det er en bra begynnelse, men på sikt må det utvikles et tilbud som ligger på nivå med moderne europeiske nattogslinjer. Gode eksempler er østerriske ÖBBs Nightjet Sleeper og i Norden finske VRs lapplandstog.  

Vi noterer en uttalt vilje til forbedringsinnsatser på fylkesnivå, men konstaterer samtidig at det er problemer knyttet til fergeforbindelsen over Tysfjord som må løses for å klare optimale tidtabeller for en ekspressbusslinje Fauske   (Narvik) – Tromsø.

Bedre reisepakker for langdistanse reiser mellom Nord-Norge og Midt-/Sør-Norge må kunne løses i samhandling mellom de berørte parter. Det er et spørsmål om både folkelig og politisk påtrykk.

Mens vi venter på en baneforlenging i nord må vi kunne fokusere på forbedringer som kan gjennomføres på forholdsvis kort sikt. Det både for å videreutvikle tilbudet på landverts kollektivreiser som fremmer det grønne skiftet og skape langsiktige synergier.

Antall kommentarer: 0
Publisert 04 Sep 2019 av jernbane

Ditt navn:

Remember me

Din e-postadresse:
(optional)

Kommentar:

Captcha: (Skriv inn koden)

CAPTCHA, click to refresh

Powered by CuteNews

 

 

   
Samarbeidspartnere:

 

For Jernbane er en frittstående landsdekkende medlemsorganisasjon som på fritt grunnlag virker for at jernbanen skal utføre en betydelig større andel av transportarbeidet i Norge og mellom Norge, Norden og Europa.

Vi legger vekt på jernbanen som ryggraden i et miljøvennlig, sikkert, raskt og kapasitetssterkt transportsystem. Vi er også opptatt av gode overgangsløsninger for både personreiser og godstransporter. 

 

 

For Jernbane
Postboks 3455 Bjølsen
0406 OSLO
Bankkonto: 1254.20.33523
E-post: leder@jernbane.no

Copyright 2008 - 2020 © For Jernbane. All Rights Reserved.
Her kan du laste ned vår logo i ulike format-»