STARTSIDEN / OM FOR JERNBANE / VEDTEKTER
 

Vedtekter For Jernbane

Vedtekter For Jernbane

Vedtekter for For Jernbane vedtatt på årsmøtet i Oslo 17. april 1999, med endringer gjort på års-møtene 20. april 2002, 2. mai 2005, 2. mai 2006, 7. mai 2008, 20. mai 2010 og 28. mai 2011, 15. april 2015, 25. april 2018, 20. april 2019 og 12. september 2022.

1. MÅL OG OPPGAVER

FOR JERNBANE (FJ) er en landsdekkende organisasjon som på fritt grunnlag arbeider for at jernbanen skal utføre en langt større andel av det totale transportarbeidet i Norge og mellom Norge, Norden og Europa.

Dette er nødvendig for å redusere skadevirkningene på helse og miljø fra transportsektoren, og for å bygge opp en mer bærekraftig økonomi.

For å oppnå dette vil FJ arbeide for:

       - Generelt bedre rammevilkår for jernbanedriften. Hovedsakelig ved å flytte betydelige økonomiske midler fra bygging av annen parallell transportinfrastruktur til jernbane. Ved at det opprettes et Jernbanefond for å sikre langsiktige forutsigbare rammer. Ved at det føres en jernbanevennlig avgiftspolitikk.

       - Økte investeringer i infrastruktur både til fornyelse av eksisterende baner og i nyanlegg, samt i nødvendig rullende materiell.

        - En rask oppgradering av jernbanens totale tilbud for gods- og persontrafikk, blant annet gjennom bedre ruteopplegg og bedre samordning av transportsystemene.

        -  En bedre ressursutnyttelse innafor jernbanedriften bl.a. gjennom bedre planlegging, effektiv drift og god materiell- og personellbruk.

        - Bevare og videreutvikle en kollektiv reisekultur.

FJ ønsker å være et korrektiv til politikere, myndigheter, organisasjoner og jernbaneselskaper ved bl.a. å kommentere deres planer og utspill. Gjennom informasjon, debatt og egne saker vil FJ øke forståelsen for jernbanens fortrinn som transportmiddel.

2. MEDLEMSKAP

Medlemskap er åpent for alle som er enige i organisasjonens mål. Medlemskap kan tegnes av privat-personer, lag/organisasjoner, bedrifter og kommuner. Kategoriene "Personlig medlem uten tidsskrift" og "Husstandsmedlem" er lukket for nytegning. Organisasjonen utgir medlemsbladet “For Jernbane” fire ganger årlig, som sendes alle medlemmer unntatt husstandsmedlemmer og personlig medlemskap uten tidsskrift.

3. ORGANER

Årsmøtet er organisasjonens høyeste myndighet. Det holdes hvert år innen 15. juni. Ekstraordinært Årsmøte holdes når minst 1/3 av medlemmene eller styret krever det. Årsmøtet behandler og vedtar innkommende forslag, årsberetning og regnskap, og velger styre, revisor og valgkomité.

Sakene avgjøres med simpelt flertall. Ved stemmelikhet går saken til ny avstemning inntil en avgjørelse er tatt.

Saker som ønskes behandlet, skal være mottatt av styret seinest to uker før Årsmøtet. Alle forslag skal legges ut på hjemmesida. Årsmøtet kan likevel med 2/3-dels flertall tillate at en sak blir fremma til av-stemming.

Styret består av leder, nestleder og minst to, maks fire andre styremedlemmer. Det velges inntil seks varamedlemmer. Det velges en Valgkomité som består av minst to personer. Det skal velges revisor. Dersom ingen blir valgt på Årsmøtet, kan styret oppnevne revisor.

Leder velges for ett år, øvrige styremedlemmer velges for to år, varamedlemmer velges for ett år. Revisor velges for ett år, mens Valgkomitéen velges for to år.

Styret har den daglige ledelsen av FOR JERNBANE og treffer nødvendige avgjørelser innafor rammene av vedtekter og årsmøtevedtak. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene er til stede. Som styremedlem regnes varamedlem når de erstatter ordinært styremedlem. Saker avgjøres med simpelt flertall, ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Styret kan ansette en daglig leder til å stå for den daglige driften. Styret fastsetter stillingsinstruks.

For å ha stemmerett på årsmøtet må medlemmet ha betalt medlemskontingenten for foregående år, inne-værende år eller begge årene».

4. FORANDRING AV VEDTEKTENE

Vedtektene kan forandres på Årsmøtet med 2/3 flertall.

5. OPPLØSNING

Oppløsning av foreningen kan besluttes med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter. Foreningens eiendeler, midler og rettigheter tilfaller den eller dem som Årsmøtet utpeker.

Publisert i kategori: Vedtekter 24 Mar 2022

 

Powered by CuteNews
   
Samarbeidspartnere:

 

For Jernbane er en frittstående landsdekkende medlemsorganisasjon som på fritt grunnlag virker for at jernbanen skal utføre en betydelig større andel av transportarbeidet i Norge og mellom Norge, Norden og Europa.

Vi legger vekt på jernbanen som ryggraden i et miljøvennlig, sikkert, raskt og kapasitetssterkt transportsystem. Vi er også opptatt av gode overgangsløsninger for både personreiser og godstransporter. 

 

 

For Jernbane
Postboks 3455 Bjølsen
0406 OSLO
Bankkonto: 1254.20.33523
E-post: leder@jernbane.no

Copyright 2008 - 2020 © For Jernbane. All Rights Reserved.
Her kan du laste ned vår logo i ulike format-»