STARTSIDEN / NYHETSARKIV
 

Nyhetsarkiv

Skagerakbanen

FJ har sendt et støttesinnspill til Sarpsborg kommunestyre, og til ansatte som jobber med samferdsel, miljø, plan og næring samt myndigheter og øvrige intressenter. Les mer om Skagerakbanen.

Til medlemmene av Sarpsborg kommunestyre, og til ansatte som jobber med samferdsel, miljø, plan og næring. Vi sender også kopi til Fredrikstad og Halden kommuner, Samferdsels-departementet, Stortingets transportkomite, Bane NOR, Jernbanedirektoratet, Viken, Oslo og ungdomspartiene.

For Jernbane er en NGO som frivillig virker for at jernbanen skal utføre en vesentlig større andel av transportarbeidet i Norge og mellom Norge og utlandet. Målet er å redusere transportsektorens belastning på miljø og helse.

Vi viser til omtale i media og at forslaget om Skagerakbanen skal behandles av Sarpsborg kommunestyre. For Jernbane mener dette er et positivt initiativ. 

Et viktig grep i Skagerakbanen er å bygge en direkte bane Ski-Sarpsborg. Det er samme grep som NSBs hovedalternativ C i planutredning for høyhastighetsprosjektet Oslo-Kornsjø-(Gøteborg) 1991,  se side 22, fotnote 1. og Høyhastighetsutredningen 2010-2012, se fotnote 2 side 79.

På intercityverkstedet for Østfoldbanen 7.-8. april 2011 deltok For Jernbane. Vi foreslo også en direktebane Ski-Sarpsborg (Europabanen). I tillegg foreslo vi en avgreining til Fredrikstad og en enklere oppgradering av Vestre linje Råde-Fredrikstad-Sarpsborg. Forslaget fikk tilslutning på gruppa vår. I plenum ble som kjent dobbeltspor gjennom alle byene ble valgt. Nå som planene for Østfoldbanen har kjørt seg litt fast på grunn av krevende grunnforhold og kostnadsøkninger mener vi det er god grunn til å revurdere. Investeringer og planer for høgfartsbaner i Sverige og Fehmarnforbindelsen og skjerpede energi- og klimakrav aktualiserer at også vi sikrer oss en tidsmessig tilknytning til nye europeiske nettverk.

Hvorfor direktespor? Vestre linje vil sjøl etter en full utbygging ha flere skarpe kurver som begrenser togets fart. Mange fullt stoppende tog vil også begrense  mulighetene for å kunne kjøre fort, jfr. det nye dobbeltsporet Trollhättan-Gøteborg som ga lite reisetidskutt for NSB. Korridor 1 er vår viktigste utenlandsforbindelse over land. Jernbanen har en forsvinnende liten andel av denne trafikken i dag. Det skyldes stor ulikhet i infrastrukturen. E6 har ny trase med fire kjørefelt. Jernbanen har fortsatt mye enkeltspor i trasé fra 1870-tallet. Jernbanen er også ca. 60 km lenger Oslo-Gøteborg enn E6.

Ved å bygge ny direktebane med avgreining til Fredrikstad får alle østfoldbyene et betydelig bedre togtilbud samtidig som utenlandstrafikken får et stort løft. I NSBs forslag og i vårt forslag er direktebanen lagt midt mellom Fredrikstad og Sarpsborg. I Høyhastighetsutredningens forslag er den ført inn til Sarpsborg st. Dette er alternativer, og vi stiller oss åpen for løsninger.

Utredninger bekrefter at stasjon i sentrum gir mest kollektivtrafikk, men inngrep og kostnader kan tilsi at det gjøres unntak. Som dere også ser foreslår vi økt lokaltrafikk på Vestre linje. Det kan være mulig å opprette nye lokale stopp på Onsøy og mellom Fredrikstad og Sarpsborg. Vi foreslår også at det vurderes å legge direktesporet innom Kalnes, Sykehuset Østfold.

Tilbake til Skagerakbanen. Vi mener forslagstillerne bør kunne gjøre rede for hvordan den kan løfte både IC-trafikken og utenlandstrafikken.

Vi mener også at en ny direktebane bør bygges for godstrafikk. Det kan gjøres enten ved å bygge et 3. spor med kryssingsspor eller forbikjøringsspor. Sistnevnte løsning er valgt på den trinnvis utbygde og nå fullførte høyhastighetsbanen mellom München og Berlin, se fotnote 3. 

For Jernbane mener at som et minimum bør de planene som nå legges for Østfoldbanen ta høyde for at det kan bli beslutta å bygge et direktespor, jfr. NTP punkt 3.4.3. Vi ser for oss at dobbeltsporet på Vestre linje uansett føres fram til Råde st., i tillegg til Mosseprosjektet. Gitt at det besluttes et direktespor bør det vurderes om det er nødvendig å bygge dobbeltsporet videre til Seut vest for Fredrikstad. Regjeringa og Samferdselsdepartementet bør også ta et grep om Follobanen sør/Ski st./ny avgreining til Østre linje/hensetning Ski slik at det som bygges og planlegges der ikke sperrer for en god løsning for et videre direktespor. Som kjent ble dessverre avgreininga for en videre direktebane inne i Follobanetunnelen litt nord for Ski tatt ut av planen, for å spare penger.

Vennlig hilsen Kjell Erik Onsrud, leder av For Jernbane

Kommentarer: 0

Publisert 18 Feb 2021


Ditt navn:

Remember me

Din e-postadresse:
(optional)

Kommentar:

Captcha

CAPTCHA, click to refresh

Powered by CuteNews

 

 

Samarbeidspartnere:

 

For Jernbane er en frittstående landsdekkende medlemsorganisasjon som på fritt grunnlag virker for at jernbanen skal utføre en betydelig større andel av transportarbeidet i Norge og mellom Norge, Norden og Europa.

Vi legger vekt på jernbanen som ryggraden i et miljøvennlig, sikkert, raskt og kapasitetssterkt transportsystem. Vi er også opptatt av gode overgangsløsninger for både personreiser og godstransporter. 

 

 

For Jernbane
Postboks 3455 Bjølsen
0406 OSLO
Bankkonto: 1254.20.33523
E-post: leder@jernbane.no

Copyright 2008 - 2020 © For Jernbane. All Rights Reserved.
Her kan du laste ned vår logo i ulike format-»