STARTSIDEN / NYHETSARKIV
 

Nyhetsarkiv

Felles krav til utvikling av grensekryssende trafikk

For Jernbane og Svenska Järnvägsframjandet ha sendt sendt brev samferdselsemininsteren og hans svenske kollega samt Stortingets respektive Riksdagens transportkomite. 

Til Samferdselsdepartementet, Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité, de politiske partiene på Stortinget og ungdomspartiene i Norge. Kopi: media og jernbanebransjen. (norsk utgave)

Till Infrastrukturministern, Jens Holm Ordförande Trafikutskottet, Politiska partierna i Riksdagen samt deras ungdomsförbund och SJ i Sverige. (svensk utgåva)

15. mars 2019

FELLES KRAV TIL UTVIKLING AV GRENSEKRYSSENDE TOGTILBUD

For Jernbane (FJ) og Föreningen Svenska Järnvägsfrämjandet (FSJ) er Pro Rail-organisasjoner i respektive Norge og Sverige. Vi er basert på medlemskap og frivillig innsats. Vår målsetting er redusert belastning på miljø og helse fra transportsektoren gjennom en prioritering av jernbanen og et modalt skifte fra luft og veg til bane. Vi holdt felles møte i Oslo den 29.1.2019. På møtet ble vi enige om å komme med innspill og krav til våre respektive lands politikere om utviklingen av mellomrikstrafikken og de fire grensekryssende banene som Norge og Sverige har.

Ofotbanen/Malmbanan

LKABs behov for å frakte jernmalm fra Kiruna er den viktigste premissgiveren for videre utbygging av denne nordligste mellomriksbanen.  Det vil vise seg om banen kan bli aktuell som transport for andre malmforekomster, medregnet utviklingen for gruveselskapet Kaunis Iron i Pajala som også skiper ut sin malm over Narvik Havn. I tillegg kommer banens store og økende betydning for annet gods mellom Nord- og Sør-Norge i transitt via Sverige. På svensk side er det satt i gang en prosess for prosjektering av dobbeltspor Kiruna - Bergfors (40 km) og Kopperåsen - Vassijaure (10 km). Byggestart der ikke fastsatt og ingen finansiering er så langt klar. Vår felles holdning er at banen må bygges ut ettersom transportbehovet utvikler seg. Vi krever ikke fullt dobbeltspor på det nåværende tidspunkt, men stiller oss bak gjennomføringen av de pågående prosjektene med forlengelse av kryssingsspor på Narvik stasjon og tiltak på Narvik kombiterminal.

Meråkerbanen/Mittbanan

Vi er enige om at Storlien-Trondheim må elektrifiseres straks. Bytte mellom el og diesel på grensa er ei bremse for togtransport mellom Midt-Sverige og Midt-Norge. Skal strekningen bli en effektiv godsforbindelse må Meråkerbanens korte kryssingsspor forlenges. For å kunne ta ut forbindelsens fartspotensiale er det nødvendig å fjerne og sikre planoverganger og muligens rette ut noen kurver. For persontransporten ser vi for oss faste pendler Sundsvall-Östersund-Åre-Trondheim og Stockholm-Uppsala-Gävle-Trondheim når banen er elektrifisert. Forbindelsen til havn i Trondheim kan også være viktig for svensk godstransport.

Kongsvingerbanen/Värmlandsbanan

Vi er enige om at persontogtilbudet må bli bedre når kjøreledningen er skifta ut på norsk side. Det må bli flere avganger Oslo-Stockholm. Det må også bli et bedre lokalt tilbud på strekningen Kongsvinger-Karlstad som en del av Värmlandstrafiken med gjenåpnede stopp på Åbogen, Matrand, Skotterud og Magnor på norsk side. Dersom dette kommer i konflikt med godstrafikken, må nødvendige møtespor bygges ut før persontogtilbudet kan økes.

Østfoldbanen/Bohusbanan/Norge-Vänernbanan

Det er et faktum at jernbanen Oslo-Göteborg er utkonkurrert av E6 som gjennomgående motorveg med fire kjørefelt. Dagens jernbane har høy andel enkeltspor, har for mange kurver som begrenser togets fart og er om lag 60 km lenger enn E6. Viktige deler av strekningen har intercity- og lokaltog med et stoppmønster som begrenser mulighetene for å kjøre raske fjern- og godstog.

Dersom transportarbeid skal føres tilbake fra veg til bane på denne strekningen anser vi det nødvendig å bygge nye traséer. Vi vil peke på to korridorer som vi mener bør utredes av våre lands myndigheter:

FJ har lenge foreslått en direkte bane Ski-(Kalnes)-Sarpsborg (konf. den norske Høyhastighetsutredningen) og videre sørover via Bohuslän i en ny trasé som ikke får være lenger enn E6. Banen kan gå gjennom Halden eller over Svinesund. Dersom en ny trasé legges om Svinesund, beholdes selvsagt dages spor og IC-trafikken til Halden. En ny bane kan ha knutepunkter og fellesstrekninger med Bohusbanan. En slik trasé kan bli ca. 270 km lang. Sarpsborg stasjon vil da bli knutepunkt for østfoldkommunene Fredrikstad, Sarpsborg og Halden med til sammen 150.000 innbyggere. FJ anser at banen bør bygges med tre spor; to til lyntog og et med lange dobbeltsporparseller til godstrafikk. Banen planlegges som en integrert del av intercity Østfold med delvis sammenfallende trasé.

FSJ foreslår en ny korridor fra Ski og østover til omtrent Töcksfors hvor en bane kan fortsette østover til Karlstad/Stockholm og en bane sørover via Dalsland til Göteborg. Distansen Oslo–Göteborg via Töcksfors er 336 veikilometer ifølge en kart-app.

Nattog

Nytt vognmateriell

Vi anser nattog som et miljøvennlig alternativ til fly. I følge tyske tall (Umweltbundesamt) forbruker fly i innenlandstrafikk 10 ganger mer energi enn tog regna per pers. km. Utslippet av drivhusgasser er 22 ganger høyere. Vi mener det er viktig å opprettholde og videreutvikle tilbudet.  Dagens park av sovevogner er liten og begynner å bli gammel. Det er behov for en fornyelse og utvidelse. Nattogene bør ikke reduseres til et tilbud med bare seter/stoler. For å kunne overføre trafikk fra fly til tog mener vi det er viktig at det tilbys sovemuligheter i seng/køye i et større omfang enn i dag. Vi foreslår at det vurderes løsninger hvor man med enkle grep kan gjøre om mellom sete og seng slik at materiellet kan utnyttes både i natt- og dagtrafikk. Vi foreslår også at norsk og svensk statsbane vurderer om det kan være gevinster ved et samarbeid om bestilling på nytt nattogmateriell.

Internordisk

Vi mener det bør gjenopprettes et Internord nattogtilbud mellom Oslo, Stockholm og Malmö/København med utveksling av vogner i Göteborg. Det halverer behovet for togavganger og lokomotiver. Dette for å begrense driftskostnadene. Et slikt nattogtilbud har vært kjørt tidligere. Det bør også opprettes gjennomgående dagtog mellom Oslo og København.

Direktetog til kontinentet

Vi viser til den nye svenske regjeringserklæringen hvor det er lovet at det skal utredes en ny togforbindelse mellom Stockholm og kontinentet. Vi mener den norske regjeringen bør gjøre det samme. Det bør utredes en mulig samordning av tilbudet. Dette er naturlig da slike togpendler vil få en lang fellesstrekning Malmö-Hamburg. Det hadde vært en fordel om også trafikk til og fra Danmark kunne fanges opp med et slikt tilbud.

Vennlig hilsen

Kjell Erik Onsrud, leder av For Jernbane

leder@jernbane.no

Christer Wilhelmsson, Ordförande Svenska Järnvägsfremjandet

christerwilhelmsson@hotmail.com

Kommentarer: 1

Publisert 16 Mar 2019


av Tor Kjensjord @ 21 Mar 2019 03:53 pm
Meget godt og viktig, detaljer får msn komme tilbake til.
Ditt navn:

Remember me

Din e-postadresse:
(optional)

Kommentar:

Captcha

CAPTCHA, click to refresh

Powered by CuteNews

 

 

Samarbeidspartnere:

 

For Jernbane er en frittstående landsdekkende medlemsorganisasjon som på fritt grunnlag virker for at jernbanen skal utføre en betydelig større andel av transportarbeidet i Norge og mellom Norge, Norden og Europa.

Vi legger vekt på jernbanen som ryggraden i et miljøvennlig, sikkert, raskt og kapasitetssterkt transportsystem. Vi er også opptatt av gode overgangsløsninger for både personreiser og godstransporter. 

 

 

For Jernbane
Postboks 3455 Bjølsen
0406 OSLO
Bankkonto: 1254.20.33523
E-post: leder@jernbane.no

Copyright 2008 - 2020 © For Jernbane. All Rights Reserved.
Her kan du laste ned vår logo i ulike format-»